El centre d’educació especial Font del Lleó, prèviament CEE de Reus, va sorgir a partir de la necessitat de places específiques d’escolarització a la ciutat de Reus i a les comarques del Baix Camp i Priorat. El CEE Font del Lleó rep aquest nom pel seu context, la Font del Lleó; situada al passeig de la Boca de la Mina.

Compartim l’edifici amb l’escola Ciutat de Reus, l’escola Bressol Ginesta i els Serveis Educatius. Cal dir que en tot l’espai no hi ha barreres arquitectòniques. A la mateixa àrea d’influència hi ha l’escola Mowgli, l’Institut Gaudí, l’escola d’adults Marta Mata i l’IMFE Mas Carandell. Formem part de la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus. Ens coordinem amb diferents serveis, amb les escoles a on tenim alumnes compartits i amb els centres d’educació especial de Reus i de Catalunya.

Disposem del servei de transport , de menjador i extraescolars gestionades per l’AMPA. L’alumnat del CEE Font del Lleó té accés al nostre centre prèvia valoració de l’EAP i comissió d’educació especial. La nostra oferta és d’educació infantil, primària i de secundària obligatòria fins a postobligatòria. Volem que al nostre centre cada alumne/a i cada família hi trobi el seu espai, on valorem les seves capacitats, a partir de les quals comencem a treballar.

Els nostres objectius giren al voltant del treball dels aspectes d’autonomia personal, de gestió d’emocions, de comunicació i de currículum. Per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels nostres alumnes, els professionals del centre són mestres d’educació especial/pedagogia terapèutica, amb perfil d’atenció a la diversitat, mestres d’audició i llenguatge i educadores/Tècnics d’integració social.

Per assolir l’objectiu general de l’escola partim d’una manera de treballar vivencial, significativa, experimental, manipulativa, lligada a la realitat. Tota la programació es manifesta en el Pla de Suport Individualitzat de cada alumne/a, a on es marquen els objectius a assolir, metodologia de treball i recursos emprats i avaluació de l’assoliment dels objectius. La família n’és coneixedora. Donat que en el nostre centre hi ha molts alumnes amb necessitats de comunicació, treballem utilitzant sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC), que consten en el Pla de Suport Individualitzat de cada alumne i que coordinem amb la família i amb serveis externs.

El CEE Font del lleó és CEEPSIR (Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i de Recursos) amb el programa: Inclusió d’alumnes TEA.