Som una comunitat educativa activa. Família i escola compartim un objectiu comú. Basem les relacions entre família i escola en el respecte mutu, la confiança i l’acceptació de les singularitats de cadascú.

La nostra missió és donar una educació als nostres alumnes, amb la participació i implicació de les famílies, creant les condicions de clima i ambient participatiu, coeducatiu, motivador, innovador, dins del seu entorn i context social i cultural, que els permeti adquirir les competències per aconseguir el seu desenvolupament integral tant a nivell personal com social i puguin accedir a la societat com a ciutadans coherents i responsables que ajudin a millorar-la.

Som una escola inclusiva, democràtica, acollidora on la coeducació i la tolerància son presents en el dia a dia.
Volem que els nens i les nenes esdevinguin protagonistes reals del seu aprenentatge, que rebin una educació integral en un espai on quedi garantida la inclusió, l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Afavorim en tot moment una comunicació respectuosa, un clima d’acollida amb els
alumnes i tota la comunitat educativa. Reconeixem la tasca i professionalitat dels i les nostres mestres.

Volem projectar un model educatiu que doni a conèixer els valors de la nostra societat partint de la realitat del nostre entorn més proper.

Volem possibilitar que els infants vagin adquirint l’autonomia personal a partir d’un
aprenentatge vivencial i significatiu. L’impuls de les llengües, l’actitud crítica i la capacitat de decisió i el treball col·laboratiu i cooperatiu per esdevenir referent en qualitat educativa.

Potenciem l’educació emocional en l’acció tutorial diària, promovent l’autoestima, la
resiliència, l’empatia, la solidaritat i el respecte, possibilitant la cohesió i el compromís social.
Som una escola oberta, innovadora, amb esperit emprenedor que vagi buscant la millora humana i de la qualitat pedagògica fent que els aprenentatges siguin cada cop més competencials i així aconseguir que els nostres alumnes siguin ciutadans feliços i preparats per assolir els reptes de la societat actual.