L’Escola Rosa Sensat és inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat de l’alumnat. És referent en la defensa dels drets de la infància per UNICEF. Està arrelada i compromesa amb l’entorn. Vetlla pels valors democràtics i la cohesió social. Treballa per proporcionar un servei educatiu de qualitat i una formació integral. Realitza activitats de voluntariat.

Compta amb un professorat emprenedor, disposat a buscar estratègies per millorar l’atenció a la diversitat. Es preocupa perquè tots els alumnes tinguin el material escolar afavorint l’equitat. Treballa en l’acompanyament de les famílies en el procés i en la continuïtat de l’escolaritat.

L’escola vol:

Potenciar la formació integral dels alumnes per millorar com a persones que viuen en societat.
Atendre la diversitat fomentant la inclusió dels alumnes i desenvolupar plans d’atenció personalitzada.
Mantenir i fomentar una bona convivència en el centre a través del treball dels valors i del diàleg.
Aconseguir una major implicació i compromís de les famílies.
Conscienciar, a pares i alumnes, de la importància de continuar la seva formació obligatòria.
Garantir el respecte als drets dels alumnes.
Reduir l’absentisme escolar de la població gitana.
Millorar dels resultats acadèmics basant-nos en l’assoliment de les competències bàsiques.

L’escola fomenta:

La convivència, el respecte a la diversitat i la tolerància a través de les tutories.
La resolució pacífica dels conflictes a través del diàleg i l’empatia.
L’autocontrol de les emocions i la responsabilitat personal en les actuacions.
L’autoestima dels alumnes per projectar-ho en la relació amb els companys.
La coeducació i la inclusió per garantir la igualtat d’oportunitats.
La col·laboració en xarxa amb serveis tenen relació amb els nostres alumnes .
L’esforç i la constància en el treball per superar les dificultats.
Les activitats d’aprenentatge-servei que obren l’escola a la societat.El compromís de la comunitat educativa en el desenvolupament sostenible amb el programa Europeu de l’ONG Coopera.